ระบบวิชั่น
 
          ระบบวิชั่น (Vision System) เป็นระบบที่ทำให้เครื่องจักรสามารถมองเห็นและติดสินใจได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึงพามนุษย์ ด้วยส่วนมากมักนิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ (Inspection) หรือการนำทางการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ (Guidance) 

          ในกรณีที่เป็นงานวิชั่นด้านการตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรม หรืออาจเรียกว่าระบบแมชชีนวิชั่น จะใช้กล้องและซอฟต์แวร์ แทนการใช้คนมองและตัดสินใจ โดยหลักการของ Image Processing (การประมวลผลภาพ) โดยกล้องจะทำหน้าทีถ่ายภาพ และแปลงข้อมูลภาพให้เป็นหน่วยพิคเซลหลายๆพิคเซลต่อเข้าด้วยกัน (เท่ากับจำนวน Resolution ของภาพ) เพื่อนำมาประมวลผลด้วยอัลกอริทึมที่ทำการโปรแกรมไว้ก่อนหน้า

            โดยปกติระบบวิชั่นมีความต้องการที่จะใช้เชื่อมต่อกับอินพุต เอาต์พุต และระบบเน็ตเวิร์ก เพื่อควบคุมและสั่งงานฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่นแขนกล หรือรับสัญญาณจากโฟโต้เซนเซอร์ จึงเรียกได้ว่าระบบแมชชีนวิชั่นเป็นศาสตร์หนึ่งที่สำคัญยิ่งของงานวิศวกรรมซึ่งรวบรวมศาสตร์หลายๆแขนงเข้ามาประยุกต์ไว้ด้วยกัน เช่นศาสตร์แห่งคอมพิวเตอร์ ศาสตร์แห่งการมองเห็น วิศวกรรมเครื่องกล และระบบออโตเมชั่น 

งานหลักๆ ของระบบแมชชีนวิชั่นมี 4 ประเภทคือ
 1. การนับวัตถุที่สนใจ หรือตรวจสอบว่าครบหรือไม่ครบ (Counting / Checking for Presence) เช่นการนับจำนวนวัตถุที่สนใจในรูปภาพ
 2. การอ่านและตรวจสอบค่า (Identification and Verification) เช่นการอ่านตัวอักษร อ่านบาร์โค๊ด QR Code
 3. การตรวจสอบความคล้าย (Pattern Matching) เช่นการตรวจสอบความสมบูรณ์หรือความคล้ายของวัตถุที่สนใจ เทียบกับต้นแบบ
 4. การวัด (Measurement) เช่น การวัดค่าสี การวัดขนาด
         
         นอกจากนี้ ในหลายๆกรณีภาพที่ถ่ายได้จากกล้องอาจมี Noise เข้ามารบกวน ดังนั้นเราจึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพก่อนที่จะทำการประมวลผลด้วยอัลกอริทึมแมชชีนวิชั่น โดยเทคนิคของ Pre-Processing ที่นิยมคือ การลดสัญญาณรบกวน (Noise Reduction) การปรับคุณภาพความสว่างและความคมชัด (Brightness & Contrast Enhancement) จึงมีความจำเป็น ซึ่งในบางครั้งการทำ Pre-processing สามารถทำได้ภายในกล้องเองซึ่งจะช่วยลดการใช้CPU load ได้

     ในกรณีที่ต้องการนำกล้องมาใช้เกี่ยวกับงานวัด (ขนาด หรือสี) จำเป็นจะต้องทำการสอบเทียบกล้อง (Camera Calibration) ซึ่งโดยทั่วไปการสอบเทียบมี 
 1. Geometric Calibration: ปรับแก้ Lens Distortion, Perspective Error, หาความสัมพันธ์ระหว่างพิคเซล และหน่วยจริง
 2. Color Calibration: ปรับแก้สีให้ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด
 
ข้อดีของระบบวิชั่น 
 • สามารถใช้ตรวจสอบในงานที่ต้องการความเร็วสูงได้ หรือ มีความสม่ำเสมอในการทำงาน
 • สามารถที่จะเพิ่มกำลังขยายของการมองเห็นได้สูง
 • สามารถทำงานติดต่อกันนานๆได้ตลอด 24 ชม.
 • สามารถทำงานซ้ำๆบนรูปแบบเดียวกัน
 • ไม่ต้องการระยะเวลาในการเรียนรู้งาน (ใช้การโปรแกรมเข้าไปในซอร์ฟแวร์)
 • สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องทำการศึกษาค้นคว้าใหม่  (ใช้การเปลี่ยนโปรแกรมในซอร์ฟแวร์)
 • สามารถทำงานได้ในสถานที่ๆมนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น บริเวณที่เสี่ยงอันตรายต่อมนุษย์
 • สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมในรูปแบบอุตสาหกรรม เช่น ร้อน, ชื้น, และ อื่นๆ
 • สามารถทำงานได้ในสถานที่ๆ ชิ้นงานอาจได้รับความเสียหาย ถ้าหากมีการสัมผัสจากมนุษย์ 
 • มีความต้องการที่จะวัดหลายๆค่า หรือ หลายๆอย่าง บนชิ้นงานเดียว