Deep Learning for Vision System

         การพัฒนาระบบวิชั่นที่ไม่สามารถใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบ Rule-based Algorithm เพื่อการตรวจจับหาตำหนิ หรือการคัดแยกวัตถุ จึงได้มีการนำศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ชนิด Deep Learning มาใช้ และทำให้การทำงานง่ายขึ้นมาก ดังนั้นด้วยองค์ความรู้ และประสบการณ์ของบริษัท จะช่วยให้การพัฒนาระบบเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยทีมงาน AI Engineer จะทำการออกแบบและพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับงานของลูกค้า ซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่นการตรวจหาตำหนิ (Defect Detection) การทำนายและคัดแยกประเภทของรูป (Classification)
 


ตัวอย่างการตรวจหาตำหนิบนสายไฟ


 

ตัวอย่างการคัดแยกอากาศยาน