Award & Recoginition
          ด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท โซลิแมค อินโนเวชั่น ที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนลูกค้าของเราในการก้าวเข้าสู่ Digital Transformation และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ เราได้ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ดังต่อไปนี้
 
 
ITAP (Innovation and technology assistance program) หรือ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 
ภารกิจหลักของ ITAP  คือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) เข้ากับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) เราจึงจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. มีอำนาจหน้าที่การดำเนินงานเพื่อ พัฒนาโครงการนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เป็นห่วงโซ่มูลค่า (value chain) บนฐานความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ
 
นวัตกรรมแบบเปิดเป็นหนึ่งในกลไกการให้เงินทุนสนับสนุนสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทานเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และชักนำไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญทั้งกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งเป็นไปตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ


TED Fund เป็นกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่สำหรับนักศึกษาและผู้ประกอบการที่พร้อมก้าวไกลในธุรกิจที่มีพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (TEI)  เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) มีภารกิจหลักคือมุ่งสนับสนุนเอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเอง สำหรับโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้า ความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ซึ่งมีอยู่ในห้องทดลองของเอกชนหรือรัฐบาลตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการทำโครงการเหล่านั้น เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมมากขึ้นต่อไป  
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำงานใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่